Limiet op sponsoring politici

Door Inez De Coninck op 25 juli 2017, over deze onderwerpen: Politiek
Inez De Coninck

Een eet­fes­tij­n of een campagne van een politicus sponsoren? Voor bedrijven en organisaties wordt dat een stuk minder evident. Na de giften gaat de Kamer nu immers ook de sponsoring van politieke partijen fors inperken. “In de strijd tegen cor­rup­tie, om­ko­ping en beïnvloe­ding van po­li­ti­ci is dat een goede zaak”, vindt Ka­mer­lid Inez De Co­nin­ck, die het initiatief nam voor het wets­voor­stel.

In to­taal zullen bedrijven jaarlijks niet meer dan 2000 euro meer mogen besteden aan de spon­so­ring van po­li­ti­ci. Par­tij­en, man­da­ta­ris­sen en kan­di­da­ten mogen bovendien niet meer dan 500 euro per jaar ont­van­gen van dezelfde spon­sor. Ad­ver­ten­ties van ondernemers op flyers of op on­der­leg­gers bij een eetfestijn blijven wel nog toe­ge­la­ten.

Voor verkiezingen al van kracht

Als de Raad van State een positief advies geeft, behandelt het parlement het voorstel na het zomerreces. De nieu­we re­gels worden dan in ja­nu­a­ri 2018 van kracht, ruim voor de gemeenteraadsver­kie­zin­gen in ok­to­ber van dat jaar dus. Gif­ten aan par­tij­en zijn al langer onderhevig aan strenge regels.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is